Místo konání konference: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta

Adresa: Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem

Začátek konference: 02. září, 2024

Ukončení konference: 05. září, 2024

Informace o konferenci:

> Slovo úvodem

Vážené geografky, vážení geografové,

rádi bychom Vás pozvali na Výroční konferenci České geografické společnosti 2024 do Ústí nad Labem. Vrcholnou akci české geografie uspořádá Severočeská pobočka ČGS v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v termínu od 2. do 5. 9. 2024. Tradiční akce ČGS se koná v roce, kdy si čeští geografové připomenou 130. výročí založení České společnosti zeměvědné, předchůdce ČGS.

Mottem konference je Geografie pro spravedlivé transformace. V dnešní době se hovoří o spravedlivé transformaci jako o procesu, který zajistí pozitivní budoucnost tzv. uhelným regionům při jejich přestupu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Geografové však již historicky mají zkušenosti s řadou dalších transformačních procesů a vědí, že většina regionů čelí kombinaci různých typů změn sociálního, ekonomického či kulturního charakteru, do nichž navíc vstupují environmentální aspekty, na jedné straně v podobě rizik a limitů, na straně druhé v podobě potenciálu a příležitostí. Je totiž třeba mít na paměti, že rovněž přírodní prostředí prochází různorodými změnami, jejichž příčinou i výsledkem je nejen vzájemné ovlivňování jednotlivých složek krajiny, ale především hluboké a dlouhodobé interakce mezi společenskou a přírodní sférou. Protože z uvedených transformací vycházejí vítězové a poražení, právě geografie jako věda spojující a propojující by měla hrát klíčovou roli při porozumění transformačních procesů a nabízet jejich spravedlivá řešení.

Kromě tradičního programu s několika plenárními přednáškami, jednáním v sekcích či exkurzemi, připravuje organizační výbor i nadstavbový program pro učitele zeměpisu a zaměstnance veřejné správy, kteří mají do velké míry možnost ovlivňovat prostorové rozložení aktivit. Zmiňme i některé méně tradiční části programu, na jejichž detaily se můžete těšit v cirkulářích akce, resp. na tomto webu.

Pokud máte nějaké další dotazy, lze nás kontaktovat na mailové adrese cgs2024@ujep.cz.

Těšíme se na setkání (nejen) v Ústí nad Labem.

Organizační a vědecký výbor konference

> Místo konání

Akce se uskuteční v moderním kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (mapy.cz, plánek kampusu), většina jednání v sekcích a stravování během akce budou zajištěny v sídle Přírodovědecké fakulty, v budově Centra přírodovědných a technických oborů – CPTO (video, 3D vizualizace).

Důležité termíny

Datum Událost
do 15. listopadu 2023 přihlašování a zaslání abstraktů panelů (uzavřeno)
do 31. března 2024 přihlašování a zaslání abstraktů příspěvků (uzavřeno)
duben 2024 2. cirkulář (zveřejněn)
duben 2024 potvrzení přijetí příspěvků (zasláno)
do 15. května 2024 včasná registrace / platba vložného (ukončena)
od 16. května do 31. července 2024 pozdní registrace / platba vložného
červenec 2024 program konference (zveřejněno)

Vložné

Konferenční poplatek (v CZK) zahrnuje účast na odborném programu konference, účast na slavnostním zahájení, stravování během konference (coffee breaks a obědy dle výběru účastníka), občerstvení na neformálním setkání (welcome drink 2. září 2024) a v případě zájmu tištěný stručný program a seznam účastníků.

V poplatku není zahrnut společenský večer v restauraci Tyršovka (4. září 2024) v ceně 590 CZK, proto je třeba v případě zájmu o účast na společenském večeru přičíst tuto částku k příslušné kategorii účastníka. Na samotné faktuře tato položka uvedena nebude.

Kategorie účastníka  Včasná platba
(do 15. 5. 2024)
 Pozdní platba
(od 16. 5.–31. 7. 2024)
 Platba na místě
 Kategorie A 2 500,- 2 800,- 3 100,-
 Kategorie B 2 700,- 3 000,- 3 300,-
 Kategorie C 2 900,- 3 200,- 3 500,-
 Kategorie S 1 500,- 1 800,- 2 100,-
 Kategorie D 700,- 700,- 700,-

 

Kategorie A - členský konferenční poplatek (členové České geografické společnosti nebo Slovenské geografické společnosti)

Kategorie B - snížený konferenční poplatek (členové České demografické společnosti, České kartografické společnosti, České asociace geomorfologů, České asociace pro geoinformace, Slovenské asociace geomorfologů)

Kategorie C - plný konferenční poplatek

Kategorie S - studenti

Kategorie D - poplatek za účast na speciálních programových sekcích (pro učitele a zástupce veřejné správy a regionálně rozvojových organizací)

V případě institucionální platby (ve většině případů) Vám bude po zaregistrování na konferenci zaslána faktura s platebními údaji. Pokud máte jakákoli přání ohledně fakturace či platby (např. nutnost vystavení objednávky, odložená platba, sloučení vložného za více účastníků do jedné faktury apod.), zaznamenejte, prosím, své požadavky do příslušné otázky registračního formuláře nebo kontaktujte sekretariát ČGS.

V případě soukromé platby vložné po zaregistrování na konferenci, nebo po předchozí domluvě se sekretariátem ČGS prosím zasílejte na speciální účet ČGS č. 19-1921937329/0800 (do poznámky k platbě uveďte jméno/jména účastníků, za něž je vložné zasíláno).


Registrace a úhrada vložného po 31. červenci 2024 budou možné pouze přímo v místě konání konference. Speciální kategorie registrace D opravňuje k účasti pouze na speciální programové sekce skupinu učitelů a zástupců veřejné správy a regionálně rozvojových organizací. V rámci registrace k účasti na konferenci bude možné se zároveň přihlásit k členství v ČGS.

Účastníci se mohou v rámci společenského večera kromě večeře těšit i na zajímavý kulturní program. Program konferenčních exkurzí je k dispozici ve speciálním souboru (viz sekce O konferenci/Dokumenty ke stažení).

Organizační výbor nepřijímá žádné výjimky z registračních poplatků.

Registrace na konferenci


Registrační formulář

  Registrace účasti na konferenci (registrace příspěvků byla ukončena k 31. 3. 2024) registrační formulář

  Příspěvky na konferenci

  Na konferenci je přihlášeno celkem 180 ústních příspěvků, 21 posterů a dalších vystoupení, které byly rozřazeny do 46 programových sekcí. Koncepce příspěvků by se měla vztahovat ke geografickým a souvisejícím tématům, jelikož se konference účastní jak odborní geografové, tak zástupci příbuzných disciplín, učitelé, zástupci veřejné správy a regionálně rozvojových organizací a další příznivci geografie.

  Účastníky, kteří mají přihlášený ústní příspěvek, prosíme, aby si připravovali prezentace v časovém rozsahu 10–12 minut, v případě sekcí Divoká karta v rozsahu 15–20 minut. K dispozici bude dataprojektor, připojení k internetu a základní prezentační software, tedy MS PowerPoint a Adobe Acrobat Reader. Prezentaci doporučujeme koncipovat ve formátu 16 : 9. V rámci efektivní realizace programu jednotlivých sekcí bude možné prezentaci za asistence organizátorů nahrát buď s dostatečným předstihem (alespoň 90 minut před konáním příslušné sekce) u registračního pultu, nebo alespoň 15 minut před začátkem programové sekce v příslušné místnosti.

  Posterová sekce se bude konat v úterý 3. 9. 2024 od 12 do 13 hodin. Prosíme, aby si účastníci této sekce připravili poster, který bude koncipován na výšku v normalizovaném formátu A1 (rozměr přibližně 60 × 85 cm). Postery budou vystaveny a posterová sekce se bude konat v atriu Centra přírodovědných a technických oborů, pár kroků od hlavních poslucháren, v nichž bude probíhat jednání v sekcích (ústní příspěvky). Stojany pro postery budou připraveny již od pondělí 2. 9., takže bude možné je ihned po registraci umísti na své místo. Postery však musí být na svém místě nejpozději 3. 9. dopoledne.

  Oficiálními jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Autoři zodpovídají za obsah a jazykovou správnost svých příspěvků. Sborník abstraktů bude k dispozici v digitální podobě na webu konference před jejím zahájením (v sekci Dokumenty ke stažení). Do sborníku budou zahrnuty abstrakty všech příspěvků, včetně posterů.

  Programový a organizační výbor


  Vědecký výbor

  doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (předseda, UJEP)
  doc. RNDr. Tomáš Galia, Ph.D. (OU)
  doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (UK, prezident ČGS)
  doc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D. (ZČU v Plzni)
  doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (rektor UJEP)
  RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (UJEP)
  doc. RNDr. Michal Lehnert, Ph.D. (UP v Olomouci)
  prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (UK)
  doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D. (UJEP)
  doc. Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (MU)
  RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (MU)
  doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (UK)
  doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D. (OU)

  Organizační výbor

  užší výbor:

  doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (předseda)
  Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. (místopředseda)
  Mgr. Jan Píša, Ph.D. (tajemník)
  Mgr. Zdeňka Smutná, Ph.D. (publicita, společenský program, PR apod.)
  Mgr. Petr Meyer, Ph.D. (technické zázemí)
  Mgr. Michaela Štěbetáková, Ph.D. (exkurze, další doprovodný program)
  Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (vedoucí KGEO na PřF PřF)
  doc. Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. (vedoucí KRRVS na FSE UJEP)
  RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (konzultant, člen Severočeské pobočky ČGS)

  další členové:

  doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. (tajemník ČGS, JČU v Českých Budějovicích)
  doc. Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. (UP v Olomouci)
  RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D. (OU)
  prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (MU)
  doc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D. (ZČU v Plzni)
  RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (UK)
  Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (JČU v Českých Budějovicích)
  doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. (TU v Liberci)

  Doprava a ubytování

  > Doprava

  Akce se uskuteční v moderním kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (mapy.cz, plánek kampusu), většina jednání v sekcích a stravování během akce budou zajištěny v sídle Přírodovědecké fakulty, v budově Centra přírodovědných a technických oborů – CPTO (video, 3D vizualizace). Účastníci budou mít možnost na konferenci dorazit buď prostředky hromadné dopravy, nebo vlastním autem.

  Příjezd vlakem

  Ústí nad Labem, hl. nádraží – Je třeba projít úzkou ulicí proti hlavnímu vchodu nádraží na Mírové náměstí. Odtud ze zastávky „Mírové náměstí“:

  • Výstupní zastávka – „Kampus“ – autobus č. 81 nebo trolejbusy č. 70 a 71. Po vystoupení půjdete ulicí Resslova směrem nahoru a po levé straně již uvidíte areál univerzitního kampusu, dáte se vlevo ulicí Pasteurova a vstoupíte do areálu branou se závorou a vlevo již uvidíte osmipodlažní budovu CPTO.
  • Výstupní zastávka (pozor – „na znamení“) – „Solvayova“ – autobus č. 79. Z autobusu v zastávce „Solvayova“ se vrátíte na přechod pro chodce, od něhož je již vidět devítipodlažní budova CPTO a přejdete ulici k univerzitnímu kampusu. Krátkým obloukem ulicemi Klíšská a Mendělejevova se dostanete k budově CPTO.
  • Výstupní zastávka (pozor – „na znamení“) – „Klíšská“ – autobus č. 83. Ze zastávky, z níž je vidět devítipodlažní budova CPTO, se k ní vpravo ulicí Mendělejevova dostanete.

  Ústí nad Labem – západ – Před nádražím je zastávka „Západní nádraží“ (na stejné straně vozovky):

  • Přestupní stanice „Divadlo“ (následující zastávka, na kterou lze dojít pěšky během cca 3–5 minut) – trolejbusy č. 72, 73. Vystoupíte a přesunete se na zastávku „Divadlo“ v opačném směru. A využijete stejných spojů jako při cestě z hlavního nádraží (Mírové náměstí je zastávka před stanicí Divadlo) viz výše.
  • Z nádraží Ústí nad Labem – západ se ovšem lze během cca 10 minut dostat do kampusu i pěšky.

  Příjezd autem

  Doporučujeme si předem nastudovat síť jednosměrných ulic, které se nacházejí kolem kampusu. Pro účastníky konference budou určena stání na parkovišti z jižní strany budovy CPTO. Na webu bude k dispozici plánek kampusu.

  > Možnosti ubytování

  Ubytování si účastníci konference zajišťují sami. Pro inspiraci jsme pro Vás připravili hned několik možností ubytování:

  Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem****
  www.clarioncongresshotelustinadlabem.com
  Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem
  900 m od místa konání konference

  Hotel Větruše****
  www.hotel-vetruse.cz
  Fibichova 392/23, 400 01 Ústí nad Labem
  2 km od místa konání konference

  Interhotel Bohemia***
  www.ihbohemia.com
  Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem
  1,4 km od místa konání konference

  Hotel Na Rychtě***
  www.pivovarnarychte.cz
  Klášterní 75, 400 01 Ústí nad Labem
  1,5 km od místa konání konference

  Pension Duel***
  www.pensionduel.cz
  Moskevská 1507/30, 400 01 Ústí nad Labem
  500 m od místa konání konference

  Greenstar Penzion***
  www.ubytovani-usti.info
  Jateční 441/37, 40001 Ústí nad Labem
  1,3 km od místa konání konference

  CMYK hostel
  www.cmyk-hostel.cz
  Pivovarská 3, 400 01 Ústí nad Labem
  1,3 km od místa konání konference

  Koleje UJEP
  www.skm.ujep.cz
  k dispozici kolej K3 s dvoulůžkovými pokoji
  Klíšská 979/129, 400 01 Ústí nad Labem
  600 m od místa konání konference

  Program konference

  > Rámcový program

  Pondělí, 2. září: registrace (od 10 hodin), slavnostní zahájení, aktivita ke 130 letům ČGS (od 14 hodin), plenární sekce (od 15 hodin), neformální welcome drink v kampusu (po 17. hodině)
  Úterý, 3. září: jednání v sekcích (od 8.30 hodin), otevření posterové sekce (od 11.30 hodin), program pro zástupce veřejné správy a regionálně rozvojových organizací (od 13.30 hodin), seminář pro didaktiky kartografie (od 13.30 hodin), zasedání Hlavního výboru ČGS (po 17. hodině), volný večerní program
  Středa, 4. září: jednání v sekcích (od 8.30 hodin), program pro učitele (od 13.30 hodin), zasedání tematických sekcí ČGS (od 15.30 hodin), společenský večer v restauraci Tyršovka (od 19 hodin)
  Čtvrtek, 5. září: jednání v sekcích (od 9 hodin), oficiální zakončení (od 11 hodin), exkurze (od 12.30 hodin)

  > Odkaz na detailní program konference (stav 07.2024)

  Kontakty

  Personální složení vědeckého a organizačního výboru je součástí samostatné sekce webu.

  Kontakt na organizátory: cgs2024@ujep.cz


  City

  Pořadatel konference
  Česká geografická společnost

  Česká geografická společnost navazuje na dlouhou tradici zeměpisných a geografických společností od roku 1894, je jednou z nejstarších vědeckých společností v Česku.

  Více o ČGS