Portál konferencí Geography.cz

O nás

Oficiální název naší společnosti je Česká geografická společnost, z.s.

Česká geografická společnost je zapsaným spolkem, který sdružuje vědecké, pedagogické a odborné pracovníky v geografii a příbuzných oborech.  Česká geografická společnost usiluje o další rozvoj a zvyšování úrovně geografie jako vědního oboru, o rozvoj geografického vzdělávání na základních a středních školách, jakož i o propagaci geografie a šíření výsledků geografického poznání směrem k široké veřejnosti.

Od roku 2016 je Česká geografická společnost v souvislosti s platností nového občanského zákoníku registrována jako zapsaný spolek v rejstříku spolků.

Česká geografická společnost navazuje na dlouhou tradici zeměpisných a geografických společností od roku 1894, je jednou z nejstarších vědeckých společností v Česku.

Současné aktivity společnosti se zaměřují do několika prioritních oblastí:

Činnost společnosti probíhá v jednotlivých regionálních pobočkách a tematických sekcích. V čele společnosti stojí prezident a hlavní výbor.

Prezident České geografické společnosti, z.s.
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
kontakt: +420 221 951 425, chromy@natur.cuni.cz

Vědecký tajemník České geografické společnosti, z.s.
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
kontakt: +420 387 773 062, kraft@pf.jcu.cz

Viceprezident České geografické společnosti, z.s.

prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
kontakt: tadeusz.siwek@osu.cz

RNDr. Dana Fialová, PhD.
kontakt: danafi@natur.cuni.cz

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s. Praha 1, Václavské nám.42
Číslo účtu: 1921937329/0800
IBAN: CZ40 0800 0000 0019 2193 7329
SWIFT: GIBACZPX
IČ: 00128074

Adresa:
Albertov 6
128 00 Praha 2
Česko

Česká geografická společnost využívá ke komunikaci se členy společnosti mailových kontaktů. Pokud nedostáváte informace, nabídky a další zprávy ze sekretatriátu společnosti, prosím kontaktujte sekretářku společnosti paní RNDr. Danu Fialovou, Ph.D. na adrese danafi@natur.cuni.cz a budete zařazeni do mailing listu.