Místo konání konference: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta

Adresa: Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem

Začátek konference: 02. září, 2024

Ukončení konference: 05. září, 2024

Informace o konferenci:

> Slovo úvodem

Vážené geografky, vážení geografové,

rádi bychom Vás pozvali na Výroční konferenci České geografické společnosti 2024 do Ústí nad Labem. Vrcholnou akci české geografie uspořádá Severočeská pobočka ČGS v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v termínu od 2. do 5. 9. 2024. Tradiční akce ČGS se koná v roce, kdy si čeští geografové připomenou 130. výročí založení České společnosti zeměvědné, předchůdce ČGS.

Mottem konference je Geografie pro spravedlivé transformace. V dnešní době se hovoří o spravedlivé transformaci jako o procesu, který zajistí pozitivní budoucnost tzv. uhelným regionům při jejich přestupu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Geografové však již historicky mají zkušenosti s řadou dalších transformačních procesů a vědí, že většina regionů čelí kombinaci různých typů změn sociálního, ekonomického či kulturního charakteru, do nichž navíc vstupují environmentální aspekty, na jedné straně v podobě rizik a limitů, na straně druhé v podobě potenciálu a příležitostí. Je totiž třeba mít na paměti, že rovněž přírodní prostředí prochází různorodými změnami, jejichž příčinou i výsledkem je nejen vzájemné ovlivňování jednotlivých složek krajiny, ale především hluboké a dlouhodobé interakce mezi společenskou a přírodní sférou. Protože z uvedených transformací vycházejí vítězové a poražení, právě geografie jako věda spojující a propojující by měla hrát klíčovou roli při porozumění transformačních procesů a nabízet jejich spravedlivá řešení.

Kromě tradičního programu s několika plenárními přednáškami, jednáním v sekcích či exkurzemi, připravuje organizační výbor i nadstavbový program pro učitele zeměpisu a zaměstnance veřejné správy, kteří mají do velké míry možnost ovlivňovat prostorové rozložení aktivit. Zmiňme i některé méně tradiční části programu, na jejichž detaily se můžete těšit v cirkulářích akce, resp. na tomto webu.

Pokud máte nějaké další dotazy, lze nás kontaktovat na mailové adrese cgs2024@ujep.cz.

Těšíme se na setkání (nejen) v Ústí nad Labem.

Organizační a vědecký výbor konference

> Místo konání

Akce se uskuteční v moderním kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (mapy.cz), většina jednání v sekcích a stravování během akce budou zajištěny v sídle Přírodovědecké fakulty, v budově Centra přírodovědných a technických oborů – CPTO (video, 3D vizualizace). Účastníci budou mít možnost na konferenci dorazit buď prostředky hromadné dopravy, nebo vlastním autem.

Bližší informace o dopravě a ubytování budou k dispozici na webu se spuštěním registrace účastníků.

 

Důležité termíny

Datum Událost
do 31. října 2023 přihlašování a zaslání abstraktů panelů
do 29. února 2024 přihlašování a zaslání abstraktů příspěvků
březen 2024 2. cirkulář
duben 2024 potvrzení přijetí příspěvků
do 15. května 2024 včasná registrace / platba vložného
od 16. května do 31. července 2024 pozdní registrace / platba vložného
červenec 2024 program konference

Vložné

Konferenční poplatek (v CZK) zahrnuje účast na odborném programu konference, účast na slavnostním zahájení, stravování během konference (coffee breaks a obědy dle výběru účastníka), občerstvení na neformálním setkání (welcome drink 2. září 2024) a v případě zájmu tištěný stručný program a seznam účastníků. V poplatku není zahrnut společenský večer v restauraci Tyršovka (4. září 2024) v předpokládané ceně 590 CZK.

Kategorie účastníka  Včasná platba
(do 15. 5. 2024)
 Pozdní platba
(od 16. 5.–31. 7. 2024)
 Platba na místě
 Kategorie A ,- ,- ,-
 Kategorie B ,- ,- ,-
 Kategorie C ,- ,- ,-
 Kategorie S ,- ,- ,-
 Kategorie D 700,- 700,- 700,-

 

Kategorie A - členský konferenční poplatek (členové České geografické společnosti nebo Slovenské geografické společnosti)

Kategorie B - snížený konferenční poplatek (členové České demografické společnosti, České kartografické společnosti, České asociace geomorfologů, Slovenské asociace geomorfologů)

Kategorie C - plný konferenční poplatek

Kategorie S - studenti

Kategorie D - poplatek za účast na speciálních programových sekcích (pro učitele a zástupce veřejné správy a regionálně rozvojových organizací)

 

Registrace a úhrada vložného po 31. červenci 2024 budou možné pouze přímo v místě konání konference. Speciální kategorie registrace D opravňuje k účasti pouze na speciální programové sekce skupinu učitelů a zástupců veřejné správy a regionálně rozvojových organizací. V rámci registrace k účasti na konferenci bude možné se zároveň přihlásit k členství v ČGS.

Program a cena společenského večera a konferenčních exkurzí budou upřesněny na webu konference v rámci spuštění registrace účastníků.

Organizační výbor nepřijímá žádné výjimky z registračních poplatků.

Ubytování si zajišťují účastníci sami. Možnosti ubytování budou k dispozici na webu konference v rámci spuštění registrace účastníků.

 

Registrace na konferenci


Registrační formulář

  Návrhy panelů podávejte skrze tento registrační formulář

  Příspěvky na konferenci

  Na konferenci jsou vítány veškeré příspěvky ke geografickým a souvisejícím tématům. Zváni jsou tedy jak odborní geografové, tak zástupci příbuzných disciplín, učitelé, zástupci veřejné správy a regionálně rozvojových organizací a další příznivci geografie. Přestože je možné přihlašovat i individuální příspěvky, vítáme též návrhy ucelených panelů tematicky zaměřených na aktuální problémy geografického výzkumu.

  Návrhy samostatných panelů ve formě souboru příspěvků jsou vítány nyní do konce října 2023. Každý panel bude složen
  z přibližně čtyř samostatných příspěvků. Celková délka každého panelu bude 90 minut. Délka prezentace každého ze samostatných příspěvků by měla být v rozsahu 10–15 minut, aby vždy alespoň 30 minut bylo rezervováno na diskuzi přednesených příspěvků. Součástí návrhu samostatného panelu je i návrh předsedajícího, který nemusí být totožný s organizátorem, tedy navrhovatelem panelu. Smyslem panelových diskuzí je rozvinout diskuzi mezi účastníky panelu a publikem. Podáním návrhu samostatného panelu se jeho organizátor zavazuje k účasti na konferenci.

  Návrhy panelů se podávají prostřednictvím elektronického registračního systému dostupného na konferenčním webu v sekci Registrace.

  V rámci registrace účastníků, která bude následně spuštěna na přelomu listopadu a prosince 2023, bude však možné zasílat i návrhy samostatných příspěvků a posterů. Samostatně zaslané příspěvky budou organizátory rozřazeny do tematicky zaměřených panelů. Účastníky čeká i tzv. sekce divoká karta, do níž budou mít možnost se přihlásit, aniž by věděli, jaké téma budou prezentovat. Tyto účastníky vědecký výbor osloví s návrhem tématu přibližně dva měsíce před konáním konference. Informace k podávání samostatných příspěvků, posterů a příspěvků do sekce „divoká karta“, budou k dispozici při spuštění registrace účastníků. Registrace účastníků a návrhy samostatných příspěvků, posterů, resp. účasti v sekci „divoká karta“ budou probíhat na webu konference v sekci Registrace.

  Každý jednotlivý účastník může během konference aktivně prezentovat pouze jeden ústní příspěvek (výjimkou budou účastníci, kteří se přihlásí do sekce „divoká karta“), a to bez ohledu na účast ve více panelech či spoluautorství více různých přihlášených příspěvků. Oficiálními jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Autoři zodpovídají za obsah a jazykovou správnost svých příspěvků.

  Maximální rozsah abstraktu panelu 400 slov, abstraktu samostatného příspěvku nebo posteru 300 slov. Sborník abstraktů bude k dispozici v digitální podobě na webu konference před jejím zahájením (v sekci Dokumenty ke stažení). Do sborníku budou zahrnuty abstrakty všech příspěvků, včetně posterů.

  Programový a organizační výbor


  Vědecký výbor

  doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (předseda, UJEP)
  doc. RNDr. Tomáš Galia, Ph.D. (OU)
  doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (UK, prezident ČGS)
  doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (MU)
  doc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D. (ZČU v Plzni)
  doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (rektor UJEP)
  doc. RNDr. Michal Lehnert, Ph.D. (UP v Olomouci)
  doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. (UK)
  doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D. (UJEP)
  doc. Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (MU)
  doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (UK)
  doc. RNDr. Jan Ženka, PhD. (OU)

  Organizační výbor

  užší výbor:

  doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (předseda)
  Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. (místopředseda)
  Mgr. Jan Píša, Ph.D. (tajemník)
  Mgr. Zdeňka Smutná (publicita, společenský program, PR apod.)
  Mgr. Petr Meyer, Ph.D. (technické zázemí)
  Mgr. Michaela Štěbetáková (exkurze, další doprovodný program)
  Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (vedoucí KGEO na PřF PřF)
  Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. (vedoucí KRRVS na FSE UJEP)
  RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (konzultant, člen Severočeské pobočky ČGS)

  další členové:

  doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. (tajemník ČGS, JČU v Českých Budějovicích)
  Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. (UP v Olomouci)
  RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D. (OU)
  prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (MU)
  doc. RNDr. Jan Kopp, Ph.D. (ZČU v Plzni)
  RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (UK)
  Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (JČU v Českých Budějovicích)
  doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. (TU v Liberci)

  Doprava a ubytování

  Bližší informace k dopravě a ubytování budou zveřejněny v rámci otevření registrace účastníků začátkem prosince 2023.

  Dokumenty ke stažení

  Program konference

  > Předběžný program

  Pondělí, 2. září: registrace (od 10 hodin), slavnostní zahájení, aktivita ke 130 letům ČGS (od 14 hodin), plenární sekce (od 15 hodin), neformální welcome drink v kampusu (po 17. hodině)
  Úterý, 3. září: jednání v sekcích (od 8.30 hodin), plenární sekce (od 10.30 hodin), otevření posterové sekce (od 11.30 hodin), program pro zástupce veřejné správy a regionálně rozvojových organizací (od 13.30 hodin), seminář pro didaktiky kartografie (od 13.30 hodin), zasedání Hlavního výboru ČGS (po 17. hodině), volný večerní program
  Středa, 4. září: jednání v sekcích (od 8.30 hodin), program pro učitele (od 13.30 hodin), zasedání tematických sekcí ČGS (od 15.30 hodin), společenský večer v restauraci Tyršovka (od 19 hodin)
  Čtvrtek, 5. září: jednání v sekcích (od 9 hodin), oficiální zakončení (od 11 hodin), exkurze (od 12.30 hodin)

  Detailní program konference bude zveřejněn přibližně v červenci 2024.

  text

  Kontakty

  Personální složení vědeckého a organizačního výboru je součástí samostatné sekce webu.

  Kontakt na organizátory: cgs2024@ujep.cz


  City

  Pořadatel konference
  Česká geografická společnost

  Česká geografická společnost navazuje na dlouhou tradici zeměpisných a geografických společností od roku 1894, je jednou z nejstarších vědeckých společností v Česku.

  Více o ČGS