Výroční konference České geografické společnosti 2020

Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

Místo konání konference: Kampus Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň
Začátek konference: 08. září, 2020

Ukončení konference: 10. září, 2020

Informace o konferenci:

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali do metropole západních Čech na společnou diskusi mezi zástupci všech geografických disciplín. Hlavní téma Výroční konference ČGS v Plzni „Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“ by mělo napomoci hledat průniky různých pohledů na rozvoj společnosti a zároveň ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje.

Vzhledem k výjimečnému interdisciplinárnímu postavení geografie v systému věd, má geografická komunita jedinečnou příležitost přispět k naplňování Strategického rámce Česká republika 2030. Strategický rámec je výstupem širokého participativního procesu a zároveň příspěvkem Česka k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje, přijatých Organizací spojených národů v roce 2015. Šest klíčových oblastí Strategického rámce – Lidé a společnost, Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Obce a regiony, Globální rozvoj a Dobré vládnutí – představuje také rámcová témata naší výroční konference České geografické společnosti. Pro tematické zařazení Vašich příspěvku budeme vycházet z kategorií cílů udržitelného rozvoje. Na konferenci rádi přivítáme nejen akademickou veřejnost, ale také zástupce z praxe soukromé nebo veřejné sféry, učitele a studenty.

K hlavním tématům konference patří:

 • Udržitelná transformace měst a regionů (aktéři, strategie, příklady dobré praxe)
 • Nové koncepční přístupy k politice a plánování lokálního a regionálního rozvoje
 • Kritická reflexe Strategického rámce Česká republika 2030 a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
 • Společenské postavení geografie a geografů
 • Vývoj a management krajiny s podporou nových technologií
 • Ekonomické aspekty udržitelného rozvoje a společenská odpovědnost podniků
 • Environmentální a bezpečnostní rizika v městském a regionálním rozvoji
 • Výchova a vzdělávání na podporu udržitelného rozvoje
 • Think global, act local: zkušenosti s naplňováním SDGs v rozvíjejících se regionech světa jako inspirace pro naši lokální komunitu
 • Aktuální trendy a jejich dopady na různé typy územních struktur: klimatické změny, sociální a demografické změny, přechod od industriální k postindustriální (post-růstové) ekonomice, využívání místních zdrojů, digitalizace, udržitelná doprava apod.
 • Budoucnost venkova a malých měst
 • Efektivní využívání budov, ploch a infrastruktury sídel

Výroční konferenci pořádá Západočeská pobočka ČGS ve spolupráci s katedrou geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Plenární jednání, panelové diskuse, sekce posterů a další prezentace Vašich příspěvků se budou konat v kampusu ZČU na Borských polích v Plzni. Společenská a exkurzní část konference Vám umožní poznat město Plzeň podle Vašeho zájmu.

Těšíme se na Vás v září 2020 v Plzni!

Za vědecký výbor konference

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

 

Organizátoři konference:

               

 

Partneři konference:

Image result for město plzeň logo                Image result for national geographic česko logo                Image result for mžp logo

Důležité termíny

Datum Událost
15. 7. 2020 Včasná platba vložného
31. 7. 2020 Vložení abstraktu
31. 8. 2020 Pozdní platba vložného
8. 9. 2020 Začátek konference

Vložné

Konferenční poplatek

Struktura vložného: organizační náklady, občerstvení během konference, společenský večer, exkurze

Kategorie účastníků podle slev na vložném:

Kategorie A členské vložné: členové České geografické společnosti nebo Slovenskej geografickej spoločnosti

Kategorie B snížené vložné: členové České demografické společnosti, České kartografické společnosti, České asociace geomorfologů, České asociace pro geoinformace, učitelé ZŠ a SŠ, zaměstnanci pořádající Fakulty ekonomické ZČU, senioři 65+

Kategorie C plné vložné

Kategorie S studentské vložné: studenti včetně postgraduálního studia

Kategorie O dobrovolné vložné: organizační a vědecký výbor, pozvaní hosté

 

Výše vložného podle kategorií a termínu platby

Kategorie účastníka Včasná platba

(do 15. 7. 2020)

Pozdní platba

(od 16. 7. do 31. 8. 2020)

Platba na místě

(v době konání)

Kategorie A 2 200 Kč 2 500 Kč 2 800 Kč
Kategorie B 2 500 Kč 2 800 Kč 3 100 Kč
Kategorie C 2 800 Kč 3 100 Kč 3 400 Kč
Kategorie S 1 000 Kč 1 300 Kč 1 600 Kč

 

Platbu vložného proveďte na bankovní účet:

Česká spořitelna a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
Číslo účtu: 1921937329/0800

Specifický symbol: 20200908

IBAN: CZ40 0800 0000 0019 2193 7329
SWIFT: GIBACZPX
IČ: 00128074

V platebním příkazu prosím uveďte do zprávy pro příjemce jména přihlášených osob.

 

Adresa příjemce:

Česká geografická společnost, z.s., Albertov 6, 128 00 Praha 2

Registrace na konferenci


Registrace na konfereci již skončila.

Příspěvky na konferenci

Abstrakty příspěvků budou publikovány ve sborníku z konference. Registraci abstraktu do sborníku příspěvků proveďte  v záložce "Registrace" v horním menu do 31. 7. 2020. Maximální rozsah abstraktu je 300 slov. Sborník bude zpracován v elektronické podobě a bude dostupný na stránkách konference. Autoři vybraných příspěvků budou vyzváni redaktory odborných časopisů k zaslání manuskriptů do recenzního řízení. Svůj potenciální zájem o otištění textu příspěvku můžete uvést při zadání konferenčního abstraktu.

Programový a organizační výbor

Vědecký výbor konference

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.  (předseda) RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
doc. Ing. Václav Čada, CSc. doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
prof. Michal Kohout doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

 

Organizační výbor

RNDr. Jan Kopp Ph.D. (vedoucí) Mgr. Martin Lepič
RNDr. Jiří Preis, Ph.D. Mgr. Ing. Veronika Eretová
RNDr. David Vogt, Ph.D. Mgr. Monika Čechurová, Ph.D.
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. Ing. Veronika Mašatová
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Ing. Roman Rozlivka
Mgr. Martin Kebza

 

Kontakt na organizační výbor

Katedra geografie Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

cgs2020@fek.zcu.cz

Doprava a ubytování

Doprava na konferenci

Doporučujeme pro dopravu na konferenci a během konference využít veřejné dopravy. Místo konání konference – kampus ZČU v Plzni je nově dostupný tramvajovou linkou č. 4 z centra Plzně. Ubytování si účastníci rezervují individuálně, v dalších informacích budou uváděny vhodné tipy na ubytování v různých cenových kategoriích.

 

 

 

Ubytování

V níže uvedeném dokumentu nalaznete tipy na ubytování v Plzni včetně orientačních cen, dopravního spojení a vzdálenosti od kampusu ZČU.

informace k ubytování - tabulka

Program konference

Program konference (aktualizace 7. 9. 2020)

 

Sborník abstraktů

Sborník abstraktů - final

 

Nabídka exkurzí pro účastníky konference

Nabídka exkurzí pro účastníky konference

Kontakty

Kontakt na organizační výbor
Katedra geografie Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
cgs2020@fek.zcu.cz

 

Aktuální informace
http://konference.geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu/

 


City

Pořadatel konference
Česká geografická společnost

Česká geografická společnost navazuje na dlouhou tradici zeměpisných a geografických společností od roku 1894, je jednou z nejstarších vědeckých společností v Česku.

Více o ČGS